De vennootschap Eurolife verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website te behandelen in naleving van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die sinds 25 mei 2018 van kracht is (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

A. Over de AVG

De verordening (EU) 2016/679 verstaat onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon en alle informatie waardoor een natuurlijke persoon (hierna de betrokkene genoemd) direct of indirect kan worden geïdentificeerd; die informatie kan een naam, een telefoonnummer, een e-mailadres, locatiegegevens, een online identificator zijn, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Eurolife verzamelt de namen en de e-mailadressen van de websitebezoekers op het ogenblik dat ze vrijwillig het op de site aanwezige contactformulier invullen.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens verzamelde via dit formulier wordt duidelijk op de “Contact“-pagina aangegeven.

Deze verwerking dient slechts één doel: de betrokkene (de persoon die het formulier heeft ingevuld) de gevraagde informatie verstrekken over Eurolife of zijn dienstenaanbod. En de verwerking gebeurt uitsluitend door Renato Jannone die de facto de enige verantwoordelijke voor de verwerking is, met als adres Tenboschstraat 19 te 1000 Brussel.

De verstrekking van persoonsgegevens via het formulier door de betrokkenen heeft uiteraard geen enkel wettelijk of contractueel karakter en is geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Sommige persoonsgegevens zijn echter nodig om de hogergenoemde verwerking uit te voeren. Ze worden met een asterisk aangegeven. De hierboven beschreven bewerking brengt geen enkele antwoordverplichting mee voor de betrokkenen.

Deze persoonsgegevens worden in geen geval aan andere personen doorgegeven – noch in België noch in het buitenland – om hun vertrouwelijkheid te garanderen. En ze worden slechts in de beveiligde inbox van het Microsoft Exchange-mailprogramma van Renato Jannone bewaard voor de duur van de verwerking.

Volgens de bepalingen van de verordening (EU) 2016/679, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, beschikken de betrokkenen over de volgende rechten:

 • Recht op transparante informatie en communicatie afkomstig van de verwerkingsverantwoordelijke (cf. artikel 12 dat de modaliteiten van de uitoefening van de rechten van betrokkenen ook specificeert);
 • Recht op informatie wanneer hun persoonsgegevens worden verzameld (cf. artikel 13 en 14);
 • Recht van inzage in hun persoonsgegevens (cf. artikel 15);
 • Recht op rectificatie van hun persoonsgegevens (cf. artikel 16);
 • Recht op wissing van hun persoonsgegevens (recht op vergetelheid – cf. artikel 17);
 • Recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens (artikel 18);
 • Recht om informatie te verkrijgen over de ontvangers aan wie hun persoonsgegevens zijn meegedeeld (cf. artikel 19);
 • Recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens (cf. artikel 20);
 • Recht van bezwaar tegen een verwerking van hun persoonsgegevens, onder andere ten behoeve van direct marketing (cf. artikel 21);
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering (cf. artikel 22);
 • Recht op informatie over elke schending van hun persoonsgegevens die hen waarschijnlijk aan een hoog risico voor hun rechten en vrijheden blootstelt (cf. artikel 34).

De betrokkenen worden over het bestaan van deze rechten geïnformeerd op het ogenblik dat ze hun persoonsgegevens via onze website verstrekken.

De betrokkenen kunnen hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die via onze website worden verstrekt uitoefenen door een brief of een e-mail naar Renato Jannone te sturen. Indien een betrokkene dit verzoekt, kan de informatie mondeling worden meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

De betrokkenen die van mening zijn dat een verwerking van hun persoonsgegevens een schending vormt van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebben het recht een klacht in te dienen bij de controleautoriteit, meer bepaald de Gegevensbeschermingsautoriteit.

B. Over de cookies

1. Inleiding

Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie bevatten. Ze worden geplaatst op de harde schijf van de terminals van de surfers (computer, smartphone, …) wanneer zij websites bezoeken.

Cookies hebben eigen doeleinden. Bijvoorbeeld: de communicatie langs elektronische weg mogelijk maken en vergemakkelijken, of meertalige websites toestaan de taalkeuze van bezoekers te onthouden en deze keuze later opnieuw toe te passen. Sommige sites kunnen echter cookies plaatsen om surfgegevens van de bezoekers voor andere doelstellingen zoals advertentietargeting te verzamelen, te lezen en te gebruiken.

Hoe zit het met het achterlaten van cookies? De algemene regel bepaalt dat cookies slechts mogen worden geplaatst op de harde schijf van een terminal van een bezoeker indien deze laatste vooraf hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Er zijn echter uitzonderingen. Deze gelden voor de essentiële en functionele cookies, namelijk cookies die onmisbaar zijn om een communicatie te sturen via een elektronisch netwerk, of om een dienst te leveren die de bezoeker van een website uitdrukkelijk heeft gevraagd.

2. Cookie geplaatst op de harde schijf van uw terminal

Er wordt slechts één cookie geplaatst, namelijk cookie SERVERID31394.

Dit is een essentiële cookie die nodig is voor de optimale werking van onze website. Deze cookie heeft een uitsluitend doel: elektronische communicatie tussen de server van onze website en uw terminal mogelijk maken en vergemakkelijken.

Deze cookie wordt zonder uw toestemming op de harde schijf van uw terminal onder de domeinnaam www.eurolife.be geplaatst zodra u op onze website komt. De cookie vervalt zodra u uw browser uitschakelt.

U kunt deze cookie altijd wissen via de browser van uw terminal (cf. punt 4), maar u moet er rekening mee houden dat uw gebruikerservaring hieronder kan lijden.

3. De Twitter-knop in de voettekst van onze website

We hebben deze knop geïnstalleerd om u voor te stellen Eurolife op Twitter te volgen.

Uw surfgedrag wordt niet via deze knop gevolgd. Deze knop bevat geen Twitter-script. Het bevat alleen een klikbare externe link en een Font Awesome pictogram dat het Twitter-logo stelt voor. Dit pictogram is opgeslagen in een iconenbibliotheek die wordt gehost in het thema dat we hebben gebruikt om onze website te bouwen: Avada. Avada verzamelt geen surfgegevens op onze website.

Houd er rekening mee dat u, door op deze knop op onze website te klikken, wordt omgeleid naar de Twitter-site die zijn eigen cookie- en privacybeleid heeft waarover wij geen controle hebben.

4. Cookies blokkeren en wissen via uw browser

De meeste browsers zijn geconfigureerd om het plaatsen van cookies automatisch te accepteren. U kunt uw browser echter parametreren zodat hij dit plaatsen blokkeert. Deze nieuwe instellingen hebben echter geen enkel effect op de cookies die eerder al op de harde schijf van uw terminal geïnstalleerd werden. Als u dat wil, kunt u deze wissen met behulp van uw browser.

Om te weten hoe u cookies kunt blokkeren of wissen in :

Voor andere browsers: raadpleeg de website van de uitgever of de Helpfunctie van deze browsers.

C. Over de links naar andere sites

De website eurolife.be bevat hypertextlinks die doorverwijzen naar websites van derden, dit om surfers in staat te stellen op die sites meer informatie te vinden. Eurolife kan evenwel niet garanderen dat die sites de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad naleven. Daarom raden wij surfers aan de privacyclausules betreffende die sites te lezen om zich hiervan zelf te vergewissen.

Om meer te weten over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de informatie consulteren die zich op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit bevindt.