We helpen bedrijven bij het ontwerpen en communiceren over MVO-programma’s

MVO-programma’s

Een programma voor maatschappelijke verantwoordelijkheid is bedoeld om organisaties te helpen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling die op drie pijlers (milieu, sociaal, economie) steunt. En dat door hen aan te moedigen rekening te houden met gedragsprincipes van maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals ethische houding, respect voor de wet en mensenrechten.

Om dergelijk programma op te zetten, moet de onderneming haar perimeter voor maatschappelijke verantwoordelijkheid afbakenen: de domeinen waar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid geldt, gezien de impact die haar organisatie en/of derden genereren, aansluitend op haar beslissingen en activiteiten. De afbakening van deze domeinen houdt rekening met de economische, maatschappelijke en milieuaspecten van de duurzame ontwikkeling. Deze principes kunnen in de loop van de tijd evolueren. Enkele voorbeelden zijn werkvoorwaarden, strijd tegen discriminatie, preventie van vervuiling, beveiliging van gegevens en van de privacy.

De onderneming moet voorts haar stakeholders identificeren, namelijk degenen die een impact kunnen ondervinden van haar beslissingen of activiteiten. Zij moet met hen een duurzame communicatie in beide richtingen aangaan om rekening te houden met hun verwachtingen en standpunten.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid moet perfect in de bedrijfscultuur en -organisatie geïntegreerd zijn, en telkens weer tot uiting komen in haar beslissingen en activiteiten. Om dit te bereiken, moet het bedrijf de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de hele organisatie tot leven brengen, met name via haar governance en haar werkprocessen, terwijl de hiermee verbonden activiteiten bewaakt moeten worden. Het is ook aan de onderneming om haar personeel bewust te maken van maatschappelijke verantwoordelijkheid en op te leiden tot de praktijk ervan. De onderneming zou indien nodig maatschappelijke verantwoordelijkheid in haar waardeketen moeten kunnen promoten of haar invloed buiten deze keten willen uitoefenen, met andere woorden in haar invloedssfeer.

Interne en externe communicatie over maatschappelijke verantwoordelijkheid is mogelijk via diverse kanalen (papier, digitaal, interpersoonlijk) en met diverse doeleinden, bijvoorbeeld om een dialoog op te zetten met de stakeholders van de onderneming en in het bijzonder om – zoals eerder al vermeld – het personeel te sensibiliseren voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook om met de stakeholders informatie te delen over vooruitgang en verbeteringen die de onderneming vaststelt op het vlak van de maatschappelijke verantwoordelijkheid, om hen rapporten over de prestaties van haar programma te verzenden en om de pers over de inhoud van deze rapporten te informeren.

Deze rapporten moeten idealiter de doelstellingen en indien mogelijk ook de prestatie-indicatoren vermelden, en aangeven hoe en wanneer de stakeholders werden betrokken in hun voorbereiding.

De toepassing van een performant programma voor maatschappelijke verantwoordelijkheid zal een positieve impact hebben op de reputatie en dus ook op de resultaten van de onderneming.